Mayor of Wem Civic Service

Date: 
Sunday, 15th September 2019 09:45am
Venue: 
Wem Parish Church